Wójt Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Marcin Gąsiorowski Wójt Gminy 1 Wójt Gminy
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
Tel. (081) 822-10-03 Fax. (081) 822-15-00
Adres email
Obowiązki
Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał Rady, wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, wystawianie upoważnień Kierownikom Referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, ogłaszanie uchwal Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej, uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, wykonywanie zadań Prezesa Gminnej Straży Pożarnej, przyjmowanie ustnych oświadczeń woli, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, posłów i senatorów, przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy, nadzór nad wykonywaniem budżetu. 2. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy : stanowisko pracy ds. inwestycji , budownictwa i gospodarki przestrzennej. stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego , drogownictwa i gospodarki komunalnej stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska stanowisko radca prawny