Skarbnik Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Agnieszka Lenart Skarbnik Gminy 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik Gminy
Telefon
Tel. (081) 822-10-25; Fax. (081) 822-15-00
Obowiązki
Do zadań Skarbnika należy: opracowywanie projektu budżetu gminy, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnej informacji związanej z projektem planu budżetowego, opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu i funduszy celowych, opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji wójtowi i radzie, opracowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie i opiniowanie aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu, wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, kontrolowanie jednostek i zakładów budżetowych, właściwe prowadzenie księgowości i ewidencji mienia gminy, dysponowanie środkami pieniężnymi gminy i realizowanie zobowiązań, dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie dokumentów finansowych, realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych i opłacie skarbowej, kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej z jednostkami organizacyjnymi gminy, wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy : stanowisko pracy ds. kasowych i podatkowych stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej stanowisko pracy ds. finansowych , podatkowych i egzekucji stanowisko pracy ds. finansowych i księgowych