Sekretarz Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Tomasz Ośka Sekretarz Gminy 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Telefon
Tel. (081) 822-10-21; Fax. (081) 822-15-00
Godziny przyjęć i numer pokoju
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7.00 - 15.00 Wtorek - 8.00 - 16.00
Obowiązki
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności: opracowywanie projektów zmian Regulaminu organizacyjnego, opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy, koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Sesji Rady Gminy, wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych, koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy, inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych, przyjmowanie oświadczeń woli, kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie, nadzór nad realizacją zarządzeń Wójta, obsługa poczty elektronicznej, wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. w zakresie oświaty: prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem, przekształcaniem bądź likwidacją przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkoły ponadgimnazjalnej. nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem bądź odwołaniem ze stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola a w szczególności: organizowanie konkursów w celu wyłonienia kandydata na dyrektora, załatwienie spraw związanych z powołaniem komisji konkursowej, określenie regulaminu jej pracy oraz zapewnienie technicznej obsługi komisji. wnioskowanie w sprawie oceny pracy, uposażenia, dodatków funkcyjnych, nagród, odznaczeń dla dyrektorów. koordynacja działalności placówek oświatowych z terenu gminy. analiza zgodności statutów szkół i przedszkoli z prawem rozdziela i dekretuje korespondencję wpływającą do Urzędu Gminy na poszczególne stanowiska pracy. sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie prawidłowego załatwiania interesantów oraz przestrzegania kpa i dyscypliny pracy, zapewnia należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, nadzoruje właściwe i prawidłowe wydawanie środków na materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie Urzędu, planuje koszty inwestycji i remontów obiektów Urzędu Gminy, zaopatrzenia w materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie Urzędu, Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością stanowisk . stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i spraw społecznych stanowisko pracy ds. organizacyjno – administracyjnych stanowisko pracy ds. obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego /. stanowisko pracy ds. obywatelskich /ewidencja ludności / stanowisko pracy ds. rolnictwa i leśnictwa i gospodarki mieniem stanowisko pracy ds. informatycznych , promocji kultury , sportu i turystyki inicjatyw gospodarczych. stanowiska pracy ds. obsługi : robotnik gospodarczy i sprzątaczka stanowiska pracy kierowca mechanik konserwator sprzętu OSP